lean gry

Dynamiczny rozwój przemysłu spowodował, iż niezbędne stały się zmiany w formach zarządzania przedsiębiorstwami oraz ich pracownikami. Lean manufacturing to jedna z takich doktryn ekonomicznych. Jej zadaniem jest zmultiplikowanie efektywności produkcji i czynności z nią związanych w danym zakładzie. Jak nietrudno można wydedukować, koncepcja ta ma swoje korzenie w Japonii, często odwołującej się do szeroko rozumianego minimalizmu. Pierwszym korzystającym z tej metody była marka Toyota. W ramach Lean management mamy do czynienia z eliminowaniem wszystkich czynności podejmowanych podczas procesu produkcyjnego, a przy tym całkowicie niekoniecznych. lean szkolenia Najważniejszym zadaniem „szczupłego zarządzania” jest więc zmniejszenie marnotrawienia zarówno w aspekcie siły roboczej jak i eksploatowanych surowców. Skorzystanie z technik lean management stwarza szansę uzyskania takich rezultatów, jak wzrost produktywności oraz jakości wytworów. Także stosunki wzajemne w zakładzie zwykle ulegają poprawie. Ma to związek z lepszą komunikacją. Co istotne rozwiązania z dziedziny lean management mogą być stosowane w każdym przedsiębiorstwie, obojętne z jakiej branży oraz jakiej rozmiarów. To, co jest priorytetem to sprawność dokonania oceny, które procesy nie przynoszą korzyści dla firmy.